Del av Smälteryd 2:15

Senast uppdaterad den 4 januari 2017

Förslag till ändring av detaljplan för del av Smälteryd 2:15 m fl, Sätila centrum, har upprättats av Bygg- och miljökontoret.

Plan- och byggnadsnämnden har, 2016-12-14, beslutat genomföra
granskning. Syftet med planändringen är att ta bort bestämmelser för antal våningar som fastigheten får bebyggas. Detta i avsikt att göra tilltänkt byggnation på platsen planenlig.
Granskningshandlingar finns tillgängliga under tiden 4 januari - 20 januari 2017 på:

  • Bygg- och miljökontoret, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppet vardagar 08-
  • 16.
  • Biblioteket i Sätila, under ordinarie öppettider.

Synpunkter pä planförslaget kan Iämnas skriftligt tiII:
Plan- och byggnadsnämnden, 511 80 Kinna, senast den 20 januari 2017.
Fax nr 0320 35948, E-post pbn@mark.se

Den som inte senast under granskningstiden har Iämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Publicerad av: Marks kommun